Договір №_______________- ПР

постачання природного газу

 

м. Київ                                                                                                    «____» ______ 2017 року

 

ТОВ “Український газовий клуб” (код ЕІС - 56X930000007970B), надалі - Постачальник,    в особі  директора   Тищика Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

____________________ (код ЕІС - ___________________), надалі - Споживач, в особі _________________, що діє на підставі _____________, з другої сторони, надалі разом поіменовані Сторони,

керуючись Законом України «Про ринок природного газу» та іншими нормативними актами, уклали цей договір  про таке:

 

1.      Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Споживачу у 2017 році природний газ (надалі – газ), а Споживач  зобов'язується прийняти та оплатити цей газ, на умовах цього договору.

1.2. Газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем для власних потреб, або для перепродажу.

1.3. За цим договором постачається  імпортований газ, ввезений на митну територію України  (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00).

 

 

 

2.      Кількість та фізико-хімічні показники газу

 

2.1. Постачальник  передає Споживачу  з ______ 2017 року по _______ 2017 року (включно) газ обсягом до 000,000 тис. куб. м (_______ мільйонів куб.м), у тому числі по  місяцях:

 

 

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

січень

0,000

квітень

0,000

липень

0,000

жовтень

0,000

лютий

0,000

травень

0,000

серпень

0,000

листопад

0,000

березень

0,000

червень

0,000

вересень

0,000

грудень

0,000

I кв.

0,000

II кв.

0,000

III кв.

0,000

IV кв.

0,000

 

 

2.1.1. Обсяги газу, що планується передати за цим договором (далі - планований обсяг), можуть змінюватись Сторонами протягом місяця поставки в установленому порядку.

2.1.2. Допускається відхилення місячного обсягу переданого газу в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п'ять відсотків) від підтвердженого Постачальником планового обсягу газу без узгодження Сторін.

2.1.3. Розподіл (транспортування) природного газу за цим договором здійснюють оператори газорозподільних мереж (газотранспортної системи), з якими споживач уклав відповідні договори.

2.2. Добовий розподіл планованого обсягу продажу газу здійснюється рівномірно, виходячи з середньодобового обсягу передачі газу (далі - середньодобовий обсяг передачі). Середньодобовий обсяг передачі газу визначається шляхом ділення планованого обсягу продажу газу на кількість днів у відповідному місяці.

2.3. За розрахункову одиницю газу приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

2.4. Фізико-хімічні показники (ФХП) газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах приймання-передачі, указаних у п. 3.1 цього договору, повинні відповідати вимогам ГОСТу 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия".

 

3. Порядок та умови передачі газу

 

3.1. Постачальник передає Споживачу імпортований газ (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, - на газорозподільних станціях  (ГРС)  ПАТ «Укртрансгаз» або у пунктах приймання-передачі газу на вхідній запірній/відключаючий арматурі Споживача.

Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача в пунктах приймання-передачі. Після переходу права власності на газ Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов'язану з правом власності на газ.

3.2. Споживач до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки газу, надає Постачальнику належним чином оформлену заявку на планові обсяги використання газу на наступний місяць, підписану уповноваженою особою.

Постачальник  підтверджує планові обсяги поставки газу за цим договором оператору ГТС в електронному вигляді на відповідний місяць поставки.

3.3. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно з припустимим відхиленням добових обсягів від середньодобового не більше як ± 5,0 (п'ять) відсотків.

При необхідності відступу від середньодобової норми Постачальником і Споживачем установлюється нерівномірна подача газу за взаємно узгодженими графіками.

3.4. Приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачеві у відповідному місяці поставки, оформлюється актом приймання-передачі газу. Обсяг використання газу Споживачем у відповідному місяці поставки встановлюється шляхом складання добових обсягів, визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу.

3.5. Не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем поставки газу, Споживач зобов'язується надати Постачальнику:

- завірену копію акта про фактичний обсяг розподіленого/протранспортованого за цим договором природного газу за розрахунковий місяць, складеного між Споживачем та оператором ГРМ/ГТС; у разі надання технічного акту на загальний обсяг розподіленого/протранспортованого природного газу, Споживач надає детальну розбивку газу за категоріями (в т.ч. за цим договором) за власним підписом;

- підписані та скріплені печатками Споживача два примірники акта приймання-передачі газу, у якому зазначаються фактичні обсяги використаного газу в розрахунковому місяці, його фактична ціна та вартість.

Постачальник не пізніше 8-го числа повертає Споживачу один примірник оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою, або надає в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта. Акти є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.

У разі, якщо Споживач не надає або несвоєчасно надає Постачальнику акти приймання-передачі природного газу, обсяги фактичного використання газу встановлюються відповідно до даних оператора ГРМ/ГТС, а вартість газу розраховується Постачальником відповідно до умов, зазначених у п. 5.2 даного договору або у відповідних додаткових угодах (п. 5.1 цього договору).

У разі, якщо при складанні/підписанні акту приймання-передачі природного газу у Сторін виникають розбіжності щодо вартості газу, переданого за договором, Сторони врегульовують спірні питання відповідно до умов договору або в порядку, передбаченому чинним законодавством України. До врегулювання Сторонами розбіжностей, обсяги переданого газу встановлюються відповідно до даних оператора ГРМ/ГТС, а вартість газу розраховується Постачальником відповідно до умов, зазначених у п. 5.2 даного договору або у відповідних додаткових угодах (п. 5.1 цього договору).

3.6. Якщо оператор ГТС за підсумками розрахункового періоду встановить негативний небаланс за об’єктами Споживача, то Споживач зобов’язаний у порядку, визначеному цим договором, оплатити Постачальнику витрати на врегулювання такого небалансу, зокрема, оплатити вартість послуги оператора ГТС з балансування. При цьому Споживач погоджується на оплату вартості послуги оператора ГТС з балансування, надану Постачальнику, у безумовному порядку.

Якщо між Споживачем та Постачальником укладено декілька договорів постачання природного газу, то Постачальник самостійно обирає договір постачання природного газу, по якому Споживач зобов’язаний в повному обсязі оплатити Постачальнику у порядку, визначеному таким договором, вартість послуги оператора ГТС з балансування.

Сторони погодили виключний перелік документів, які вони вважають достатніми та належними для підтвердження Постачальником його витрат на врегулювання негативного небалансу, зокрема, оплату вартості послуги балансування:

-    рахунок Постачальника на оплату Споживачем вартості послуги оператора ГТС з балансування;

-     копія платіжного доручення Постачальника про оплату оператору ГТС послуги балансування або витяг з додатку до рахунку-фактури на послуги оператора ГТС з балансування, наданого Постачальнику, з деталізацією вартості послуг балансування по споживачам - на вибір Постачальника один із зазначених документів по цьому підпункту.

 

4. Порядок обліку газу

4.1. Кількість газу, яка передається Споживачу, визначається за показами комерційних вузлів обліку газу у відповідності до вимог, встановлених Кодексом газорозподільних систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494 та Кодексом газотранспортної системи, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493.

4.2. Вимоги до складових частин комерційного вузла обліку природного газу, правил експлуатації приладів обліку, порядку вимірювання обсягів та визначення якості природного газу визначаються Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими Наказом Мінпаливенерго України від 27.12.2005 №618.

 

5. Ціна газу

5.1. Ціна на природний газ на дату укладання договору визначається відповідно до п.5.2 цього договору. В подальшому ціна на природний газ визначається на підставі ціни, визначеної в Прейскуранті, який затверджується наказом Постачальника та встановлюється шляхом підписання Сторонами відповідних додаткових угод до договору. У разі зміни ціни Постачальником, така ціна є обов’язковою для Сторін даного договору. Споживач підписанням цього договору підтверджує, що погоджується з даним порядком визначення та зміни ціни у договорі.

5.2. Ціна за 1000 куб. м газу на дату укладання договору становить ________  гривень, крім того податок на додану вартість (20%) – __________ грн.

До сплати за 1000 куб. м  природного газу з ПДВ - __________ грн. (________________________.).

5.3. У разі зміни цін на природний газ в Прейскуранті, який затверджується наказом Постачальника, вони є обов’язковими за цим договором з моменту введення їх в дію відповідним наказом Постачальника. Постачальник не менше ніж за 7 діб повідомляє Споживача про зміну цін з дати введення їх в дію шляхом направлення на електронну адресу Споживача (зазначену в п.13 цього договору) проекту додаткової угоди, інформаційного повідомлення тощо.

У разі, якщо Споживач не погоджується на відповідні зміни, він має право змінити постачальника  відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про ринок природного газу».

5.4. Загальна сума вартості природного газу за цим договором складається із сум вартості місячних поставок газу.

 

6. Порядок та умови проведення розрахунків

6.1. Оплата за природний газ здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами наступним чином:

 80% від планової місячної вартості газу шляхом передоплати до початку місяця поставки газу.

20% від планової місячної вартості газу шляхом оплати до 10 числа місяця поставки газу.

Остаточний розрахунок за фактично переданий газ здійснюється до 14-го числа (включно) місяця, наступного за місяцем поставки газу.

Всі платежі здійснюються виключно на підставі виставлених Постачальником рахунків.

Споживач отримує рахунки від Постачальника у паперовому вигляді, або через електронну пошту, або за допомогою факсимільного зв’язку.

6.2.  При невиконанні Споживачем вимог, передбачених у п. 6.1 цього договору, Постачальник має право обмежити або припинити постачання газу Споживачу до повного погашення заборгованості за переданий газ по цьому договору або розірвати даний договір в односторонньому порядку.

6.3. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер договору, дату його підписання та призначення платежу без зазначення періоду, за який здійснюється оплата.

За наявності заборгованості у Споживача за цим договором, Постачальник зараховує кошти, що надійшли від Споживача, як погашення заборгованості за газ, поставлений в минулі періоди по цьому договору, в порядку календарної черговості виникнення заборгованості.

Кошти, які надійшли від Споживача, будуть зараховані як передплата за умови відсутності заборгованості за цим договором.

6.4 У разі наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості зі сплати пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків  річних та судового збору Сторони погоджуються, що грошова сума, яка надійшла від Споживача, погашає вимоги Постачальника у такій черговості, незалежно від призначення платежу визначеного Споживачем:

1) у першу чергу відшкодовуються витрати Постачальника, пов’язані з одержанням виконання;

2) у другу чергу сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;

3) у третю чергу погашається основна сума боргу.

6.5. Звірка розрахунків та/або фактичного обсягу використання здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості використаного газу Споживачем та актів приймання-передачі газу протягом 10-ти днів з моменту письмової вимоги однієї із Сторін, підписаної уповноваженою особою.

6.6.  Оплата Споживачем Постачальнику вартості послуги оператора ГТС з  балансування здійснюється з урахуванням положень п.3.6 цього договору в наступному порядку:

6.6.1.   Споживач сплачує Постачальнику вартість послуги оператора ГТС з балансування на підставі рахунку Постачальника протягом 5-ти банківських днів з дня отримання такого рахунку.

6.6.2.   Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, який зазначається у рахунку,  із призначенням платежу відповідно до складеного Постачальником рахунку.

6.6.3.      У разі несплати або несвоєчасної оплати Споживачем  вартості послуги балансування оператора ГТС згідно складеного Постачальником та направленого Споживачу рахунку, Споживач несе відповідальність перед Постачальником на загальних умовах, визначених цим договором та чинним законодавством України.

 

7. Права та обов’язки Сторін

 

7.1. Споживач має право:

1) отримувати природний газ відповідно до умов даного договору;

2) безоплатно отримувати інформацію про фактично використані обсяги природного газу;

3) розірвати цей договір у разі вибору іншого постачальника, але не раніше ніж в останній день розрахункового періоду, попередивши  Постачальника не менш ніж за 15 діб до розірвання договору; при цьому Споживач зобов’язаний виконати свої обов’язки за цим договором в частині оформлення використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов договору;

4) достроково розірвати договір, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення змін до договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними. При цьому Споживач зобов’язаний попередити  Постачальника не менш ніж за 15 діб до розірвання договору, а також виконати свої обов’язки за цим договором в частині оформлення використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов договору.

7.2. Споживач зобов'язаний:

1) укласти технічну угоду щодо порядку обліку газу з оператором ГРМ/ГТС  в пунктах приймання-передачі газу. Про укладення такої угоди Споживач повідомляє Постачальника протягом 3-х днів з дати її укладення;

2) забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618, державним стандартам, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до складу цього вузла, Кодексу газорозподільних систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494 та Кодексу газотранспортної системи, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493;

3) без перешкод у будь-який час допускати представників Постачальника та повноважних представників  оператора ГРМ/ГТС:

- для зчитувань показів засобів вимірювальної техніки та для перевірки приладів обліку витрат газу, встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача, та правильності експлуатації цих приладів;

-  для огляду газопроводів та газовикористовуючого устаткування Споживача;

- для обмеження та припинення постачання газу в разі відбору природного газу за відсутності у Споживача підтвердженого Постачальником у порядку, встановленому цим договором, обсягу поставки на поточний місяць поставки;

4) самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу у випадках:

-                     порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

-                     відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

-                     перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником, з врахуванням положень п. 2.1.2 даного Договору;

-                     інших випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством.

5) негайно (того ж дня) письмово та/або факсимільним зв’язком повідомляти оператора ГРМ/ГТС про неполадки приладів обліку витрат газу, приладів заміру температури та тиску газу, встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача;

6) своєчасно оплачувати поставлений природний газ в розмірі та порядку, передбаченому даним договором;

7) відшкодувати витрати на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або оператором ГРМ/ГТС у разі припинення Постачальником газопостачання у зв’язку з порушенням Споживачем норм чинного законодавства та/або умов цього договору.

 

7.3. Постачальник має право:

1)  припинити або обмежити постачання  газу Споживачу  у разі:

-                     проведення неповних розрахунків за договором;

-                     несанкціонованого відбору газу або втручання в роботу комерційних вузлів обліку; 

-                     відсутності або недостатності для забезпечення об'єктів газоспоживання Споживача підтвердженого обсягу газу;

-                     визнання в установленому порядку аварійним стану системи газопостачання;

-                     відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного обґрунтування.

Відновлення газопостачання  здійснюється після відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або оператором ГРМ/ГТС;

2) отримувати будь-яку інформацію від Споживача стосовно виконання цього договору;

3) достроково в односторонньому порядку розірвати договір, якщо Споживач порушує умови оплати за даним договором;

4) інші права, що визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і Господарським кодексами України, Правилами постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, іншими нормативно-правовими актами, цим договором.

7.4. Постачальник зобов'язаний:

1) виконувати умови цього договору;

2) забезпечити поставку природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договору;

3) повідомити Споживача про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін;

4) забезпечити Споживача прозорими та простими способами досудового вирішення спорів;

5) забезпечити Споживачу вибір способу оплати відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. Відповідальність Сторін

 

8.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань сторони несуть відповідальність у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також цим договором. 

8.2. У разі невиконання Споживачем умов пункту 6.1. цього договору Постачальник має право не здійснювати поставку газу Споживачу або обмежити поставку пропорційно до кількості несплачених обсягів з наступною поставкою цих обсягів при умові їх оплати та наявності технічної можливості. У разі невиконання Споживачем пункту 6.1. цього договору він у безспірному порядку повинен сплатити Постачальнику, крім суми заборгованості, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від суми простроченого платежу.

8.3. У разі невиконання Споживачем пункту 6.1. цього договору, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей договір.

8.4. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.

8.5. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку газу за цим договором у разі припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного законодавства та умов даного договору.

8.6. Збитки, завдані одній із сторін договору внаслідок невиконання (неналежного виконання) іншою стороною своїх зобов’язань, відшкодовуються винною у невиконанні (неналежному виконанні) стороною в порядку та розмірі, визначених чинним законодавством України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків щодо договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили.

9.2. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

9.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дати їх виникнення надати підтверджуючі документи відповідно до законодавства.

9.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача  від сплати Постачальнику за газ, який був поставлений до їх виникнення.

 

10. Порядок вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. Будь-яка із Сторін має право ініціювати такі переговори.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10.3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за цим договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків  річних, встановлюється тривалістю у 5 (п’ять) років.

11. Інші умови

 

11.1. Цей договір складений у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

11.2. З укладенням цього договору попереднє листування та документація щодо предмета цього договору втрачають юридичну силу.

11.3. Усі зміни і доповнення до цього договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками Сторін, крім випадків, зазначених у пунктах 11.5, 11.6 цього договору.

У разі, якщо Споживач не підписав додаткову угоду щодо зміни ціни на газ, та продовжує споживати природний газ за цим договором, Споживач погоджується, що при визначенні ціни на природний газ, переданий за цим договором у звітному періоді, приймаються ціни, зазначені в прейскуранті на звітний місяць, розміщеному на сайті Постачальника. Ціни зазначаються в акті приймання-передачі природного газу.

11.4. Споживач  зобов’язується  самостійно вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на зменшення використання природного газу відповідно до рішень Уряду, та, у разі корегування планових місячних обсягів поставки газу, повідомляти про це Постачальника для оформлення відповідних додаткових угод.

11.5. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів,  адреси, номерів телефонів, факсів у 5-денний термін з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.

11.6. Сторони цього договору мають статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України.

Сторони цього договору є платниками податку на додану вартість.

У разі будь-яких змін в статусі платника податків, зміни назви, форми власності тощо Сторони зобов’язані повідомити одна одну про такі зміни протягом 3 (трьох) робочих днів з дати таких змін.

11.7. У випадку, якщо Споживач є акціонерним товариством, він зобов’язаний надати Постачальнику рішення, які підтверджують право на укладання значного правочину, а саме:

-  якщо сума договору перевищує 10 відсотків вартості активів Споживача за даними останньої річної фінансової звітності Споживача  - рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів Споживача про вчинення цього правочину;

- якщо сума договору перевищує 25 відсотків вартості активів Споживача за даними останньої річної фінансової звітності Споживача - рішення загальних зборів акціонерів Споживача про вчинення цього правочину.

У разі ненадання Споживачем зазначених рішень, Постачальник в односторонньому порядку має право розірвати цей договір. При цьому Постачальник за 5 (п’ять) днів до розірвання договору повідомляє Споживача про розірвання цього договору рекомендованим листом.

11.8. Представники оператора ГРМ/ГТС  припиняють або обмежують постачання природного газу Споживачу у разі порушення ним строків розрахунків за використаний газ, а також відбору газу за відсутності у Споживача підтвердженого Постачальником у порядку, встановленому цим договором, обсягу поставки газу на поточний місяць поставки, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Відновлення газопостачання Споживачу здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.

12. Строк дії договору

 

12.1 Договір набуває чинності з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін і діє в частині реалізації газу з   01 березня  2017 року до 31 грудня 2017 року (включно), а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.

 

 

13. Адреси та реквізити сторін

 

Постачальник

ТОВ “Український газовий клуб”

(код ЕІС - 56X930000007970B)

 

 

Адреса: 02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 2/1

 

Поточний рахунок : 26000300576516 в територіально відокремленому без балансовому відділення АТ “Ощадбанк», м. Київ,  №10026/0204 філії – Головного управління по м. Києву та Київській області

Код банку:  322669

Код ЄДРПОУ: 40697269

 

ІПН: 406972626531

Телефон: +380639782781

 

 

 

_______________________/ С.М.Тищик /

Споживач

__________________ ____________________________

(код ЕІС - ________________)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________/             /