Порядок та умови проведення розрахунків

 

1. Оплата за природний газ здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами наступним чином:

·               80% від планової місячної вартості газу шляхом передоплати до початку місяця поставки газу.

·               20% від планової місячної вартості газу шляхом оплати до 10 числа місяця поставки газу.

Остаточний розрахунок за фактично переданий газ здійснюється до 14-го числа (включно) місяця, наступного за місяцем поставки газу.

Всі платежі здійснюються виключно на підставі виставлених Постачальником рахунків.

Споживач отримує рахунки від Постачальника у паперовому вигляді, або через електронну пошту, або за допомогою факсимільного зв’язку.

2. При невиконанні Споживачем вимог, передбачених у п. 6.1 цього договору, Постачальник має право обмежити або припинити постачання газу Споживачу до повного погашення заборгованості за переданий газ по цьому договору або розірвати даний договір в односторонньому порядку.

3. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер договору, дату його підписання та призначення платежу без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. За наявності заборгованості у Споживача за цим договором, Постачальник зараховує кошти, що надійшли від Споживача, як погашення заборгованості за газ, поставлений в минулі періоди по цьому договору, в порядку календарної черговості виникнення заборгованості.

Кошти, які надійшли від Споживача, будуть зараховані як передплата за умови відсутності заборгованості за цим договором.

4 У разі наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості зі сплати пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних та судового збору Сторони погоджуються, що грошова сума, яка надійшла від Споживача, погашає вимоги Постачальника у такій черговості, незалежно від призначення платежу визначеного Споживачем:

1) у першу чергу відшкодовуються витрати Постачальника, пов’язані з одержанням виконання;

2) у другу чергу сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;

3) у третю чергу погашається основна сума боргу.

5. Звірка розрахунків та/або фактичного обсягу використання здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості використаного газу Споживачем та актів приймання-передачі газу протягом 10-ти днів з моменту письмової вимоги однієї із Сторін, підписаної уповноваженою особою.

6. Оплата Споживачем Постачальнику вартості послуги оператора ГТС з балансування здійснюється з урахуванням положень п.3.6 цього договору в наступному порядку:

6.1. Споживач сплачує Постачальнику вартість послуги оператора ГТС з балансування на підставі рахунку Постачальника протягом 5-ти банківських днів з дня отримання такого рахунку.

6.2. Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, який зазначається у рахунку, із призначенням платежу відповідно до складеного Постачальником рахунку.

6.3. У разі несплати або несвоєчасної оплати Споживачем вартості послуги балансування оператора ГТС згідно складеного Постачальником та направленого Споживачу рахунку, Споживач несе відповідальність перед Постачальником на загальних умовах, визначених цим договором та чинним законодавством України.